Ortaokul Rehberlik

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Çalışmaları; “Önleyici ve Gelişimsel Rehberlik” modeli esas alınarak öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesine yönelik uygulamalarla yürütülür.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencilerin; psiko-sosyal ve akademik gelişimlerini izlemek, yetenek ve ilgi alanlarını tanımak, bunlara yönelik öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır. Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini tanıma, onları ifade edebilme, başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama, çevresindeki kişilerle olumlu iletişim kurabilme ve sürdürebilme, kendini yönetebilme ve problem çözme becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılır.

Akademik Gelişimi İzleme ve Destekleme Çalışmaları

Genel olarak, sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi becerisi kazandırmaya, etkin çalışma alışkanlıkları geliştirme, sınav kaygısı ile baş etme, hedef ve motivasyona yönelik çalışmalardır. Akademik gelişimi desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle öğrenme becerilerini geliştirme konusunda da çalışmalar yapılır.

Ayrıca okulumuzda, özellikle ortaokul düzeyinde öğrencinin, akademik, duygusal, sosyal gelişimleri ile birlikte merkezi sınav içinde hazırlık süreci de takip edilir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi tarafından, bu süreçte öğrencileri bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak, akademik, duygusal ve sosyal açıdan kendilerini tanımaları, ilgi ve yeteneklerini keşfederek, bu doğrultuda kendileri için en uygun seçimi yapmalarına olanak sağlayacak çalışmalar da yapılır.

  • Okulumuzda 5-6-7 ve 8. sınıflara yapılan kazanım değerlendirme sınavlarının sonuçları Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından rehberlik servisine ve branş öğretmenlerine iletilir.  Belirlenen ortalamanın altında kalan öğrenciler gruplara bölünerek etüt çalışması yapılır. PDR birimi tarafından da öğrenciler hem bireysel hem de grup halinde görüşmeye alınarak öğrencilerle birlikte akademik performan değerlendirmesi yapılır.
  • “Akıcı Okuma Çalışması” ile 5 sınıflarımızın okuma performansları değerlendirilerek sınıf ortalamasının altında kalan öğrenciler belirlenir. Ardından belirlenen kriterlerin altında kalan öğrenciler tespit edilerek velilerine bu yönde eğitim verilir.
  • 8. sınıflarımızda ise her hafta etüt-soru çözme saatleri-konu tamamlama dersleri devam eder. Rehberlik servisi öğrencilerin akademik performanslarına dair öğrenci ve velilere geri dönüş verir.
  • 8.Sınıflarımıza “Liselere Geçiş Sistemi” hakkında bilgilendirme semineri yapılır.

Kariyer Rehberliği

Kariyer Rehberliği Çalışmaları kapsamında öğrencilerin yakın, orta ve uzun vadeli hedefler hakkında gelecekten haberdar olmaları için çeşitli gözlem, test ve envanter uygulamalarıyla öğrencilerin güçlü oldukları alanlar belirlenir, çıkan sonuçlar öğretmenlerle paylaşılır ve öğrenciler eğitim-öğretim sürecinde izlenerekdesteklenir.

  • 8. sınıflarımıza sene sonunda “Liselere Geçiş Tercih Danışmanlığı” yapılır.

Rehberlik Etkinlikleri

Her sınıf düzeyine uygun olarak öğrencilerin bilişsel ve sosyal-duygusal gelişimlerini destekleme amacıyla,  düzenli olarak iki haftada bir defa 7. Sınıflara dehberlik dersleri yapılır. Derslerde, öğrencilerin dikkat ve konsantrasyonlarının gelişmesine destek olmak, bilişsel potansiyellerini daha etkili kullanabilmelerine yardımcı olmak, hafıza, görsel-işitsel dikkati geliştirmek amacıyla çeşitli egzersizler,  çocukların hayal gücünü, yaratıcılığını, kendilerini ifade edebilme becerilerini ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirmek  ve yine sosyal becerilerinin gelişmesine destek olmak amacıyla çeşitli etkinlikler yapılır.

Akran Zorbalığı Eğitim Programı

Zorbaca davranışları önleme, var olan zorbaca davranışlara müdahale etme ve durdurma, zorbaca davranışa karışan ve zorbalığa maruz kalan öğrencilere istendik doğru davranışların kazandırılması hedeflenmektedir. Program kapsamında 5. Sınıf öğrencilerimize yönelik olarak “Zorbalık: Zorba, Zorbalık ve Zorbaca Davranışlarla Başetme Becerisi Üzerine Fantastik Bir Hikaye” isimli bir kitap hazırlanarak bastırılmış ve öğrencilerimize dağıtılmıştır. Velilerimize yönelik olarak da “Zorba Ya da Mağdur: Bizim Çocuklarımız” isimli bir kitapçık hazırlanmış ve velilerimize gönderilmiştir.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Öğrencilerimizin sosyal sorumluluk konusunda farkındalıklarının artması için aşağıda yapılan projelere bizzat katılarak deneyim sahibi olmaları hedeflenmektedir.

  • Sevimli Dostlarımıza Yardım Eder Misiniz?
  • Yürüyen Ayaklarım Olur Musun?
  • Yaşayan Müze

VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bireysel Görüşmeler

Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle işbirliği sağlamak amacıyla da görüşmeler yapılır.

Seminerler

Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerin ihtiyaç duydukları konularda uzman kişiler tarafından verilen seminerlerdir.

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Öğrencilerin akademik, sosyal ve psikolojik gelişimleri gerek danışman gerekse branş öğretmenlerimizle yapılan görüşmelerde ele alınarak bilgi paylaşımında bulunmakta ve koordineli olarak çalışılmaktadır.

Danışman öğretmenler ile yapılan görüşmeler yoluyla öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleriyle ilgili paylaşımlarda bulunulmakta ve öğrencilerin gelişimi takip edilmektedir.

Seminer çalışmaları yoluyla öğretmenlerimizin değişik konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla planlamalar yapılmaktadır.


HIZLI ERİŞİM


Öğrenci Bilgi Sistemi

E-Posta

Yemek

Ulaşım

İK

E-Okul