Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci Kulüpleri

 

HALK OYUNLARI KULÜBÜ

Halkoyunları milli kültürümüzün bir parçasıdır. Geçmişten günümüze süregelen gelenek, görenek, örf ve adetlerin bir sentezidir. Halkoyunları insanın özgüven kazanmasının yanında ritim duygusunun gelişmesini, vücut-göz koordinasyonu gelişiminin sağlanması, sosyalleşmesi, kendi vücudunu tanımasını, psikomotor gelişiminin hızlanmasını, topluluk önünde kendini ifade edebilmesini sağlar.

MASA TENİSİ KULÜBÜ

Masa tenisi, yaygın şekilde oynanan bir salon sporudur. Pinpon olarak da bilinen masa tenisi oyunu, 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında, İngiltere’de gelişmiştir. El kol ve göz koordinasyonunuz gelişir. Hızlı düşünme kabiliyetiniz artar. Taktik yapma, planlama yeteneğiniz gözle görülür düzeyde ilerler. Başkalarına güvenmeyi öğrenirsiniz.

SPOR KULÜBÜ 

Spor bireylere özgüven, disiplin ve sosyalleşme anlamında büyük bir katkı sağladığı gibi, ruh ve beden sağlığı yerinde gençler yetiştirmenin birinci yöntemidir. Bu disiplin programlı çalışma, doğru motivasyon ile öğrencilerimizin akademik başarılarına da büyük destek olacağı şüphe duyulmaz bir gerçektir.

2017-2018 eğitim öğretim yılında spor kulübümüz basketbol, futbol, voleybol, masa tenisi, hentbol, branşlarında faaliyet gösterecektir.

AKIL OYUNLARI KULÜBÜ

Yaşlandığımız için vazgeçmeyiz oyun oynamaktan, oyun oynamaktan vazgeçtiğimiz için yaşlanırız. BERNARD SHAW

Zeka Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat – konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlayan, aynı zamanda; ileriyi görme, planlama ve sabır, sebat, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştiren, kinestetik alanda uygulamaya imkan sağlayan oyunlardır.

Atölye çalışmasında öğrencilerin; zekâ potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi, problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesi, bireysel, takım halinde ve rekabet ortamında çalışma becerileri geliştirmesi, problemleri algılama ve değerlendirme kapasitelerinin geliştirilmesi, bireysel çalışmalar ve grup çalışmalarında kendi yeteneklerini ve potansiyellerini daha iyi tanımaları, geliştirmeleri ve özgüvenlerini artırmaları, bir konuya ve çözüme odaklanma alışkanlığı geliştirmeleri, akıl yürütme ve mantığı etkili bir şekilde kullanma kapasitelerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Atölye Çalışmasının İçeriği:

Etkinliklerde öğrencilerle farklı akıl oyunları üzerinden çalışılarak, öğrencilerin hem sayısal hem de sözel akıl yürütme düzeylerini gözlemleme imkanı oluşacaktır. Çalışma sonucunda öğrenciler hem farklı bakış açıları ile akıl yürütme noktasında kendilerini geliştirmiş hem de oynanan farklı sayısal akıl oyunları sayesinde kendilerini daha iyi tanımış olacaklardır.

BİLİM VE FEN KULUBÜ

AMAÇ:

1-Öğrencilerimize fen sevgisini kazandırmak. Dersin hayatımızın bir parçası olduğunu,  doğadaki canlı cansız bütün varlıklar arası ilişkilerin matematiksel ve bilimsel düşünme ile çok daha anlaşılabilir olduğu inancını geliştirmek.

2-Kişisel becerilerin ve bireysel zekanın ortaya çıkmasına uygun zemin hazırlamak.

3-Problem çözme becerilerini ve muhakeme yeteneğini geliştirmek.

4-Sorunlar karşısında çözüm üretebilecek bir düşünce sistemi geliştirmek.

5-Varlıklar ve olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurmak.

6-Pozitif ve analitik düşünmeyi sağlamak, analiz ve sentez gücünü geliştirmek.

7-Deney gözlem ve diğer metotlar ile öğrencinin araştırma duygusunu geliştirmek.

8-Kabiliyetli öğrencilerin bulmak, bilimsel çalışmalara yönlendirmek, ülkesine ve milletine faydalı öğrencileri gün ışığına çıkarmak.

ETKİNLİKLER:

Bilim ve teknolojinin tarihçesinin araştırılması,

Fizik, kimya ve biyoloji zümrelerin ile yapılacak olan çalışmalar,

TÜBİTAK projeleri,

Üniversitelerin bilim günlerine yapılacak olan katılımlar.

ÇEVRE KORUMA KULÜBÜ

Çevre Koruma kulübün amacı Türk  Millî  Eğitiminin  genel  amaç  ve  temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan  Atatürk  milliyetçiliğine  bağlı  yurttaşlar  olarak  yetişmelerine,  yeteneklerini geliştirerek  gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.

     Bu amaçlar doğrultusunda; 

• Ders dışı zamanlarda yapılacak bu etkinliklere öğrencilerin geniş ölçüde katılımını sağlamak.

• Aile, çevre, okul ve doğa sevgisini yücelten duygular aşılamak.  

• Okulumuzu, çevremizi ve ulusal değerleri tanıtıp sevdirmek.  

• Türk Millî Eğitiminin  genel amaçları  doğrultusunda  öğrencilerin millî  ve estetik  duygularını güçlendirmek,

• Öğrencilere çevreyi temiz tutma alışkanlığı kazandırmak ve geliştirmek,  

• Öğrencilere  izlenimlerini,  duygu  ve  düşüncelerini  etkili  bir  biçimde  anlatabilme  gücünü kazandırmak,

• Öğrencilerin estetik ve insansal, ulusal duygularını geliştirip kökleşmesini sağlamak.  

• Okul içine yönelik çevreyi ve doğayı kapsayan bir duvar gazetesi çıkarmak

DÜNYA KÜLTÜRLERİ KULÜBÜ

Kulübün amaçları:

Dünya Kültürleri Kulübü, öğrencilerin farklı kültürleri tanımasını, evrensel değerlere saygı duymasını ve kendi kültürü ile karşılaştırmalı olarak ortak değerde birleşmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Dünya kültürleri kulübü gönüllü olarak kulübe katılmayı seçen öğrencilerden ve danışman öğretmenlerden oluşmaktadır.

Öğrencilerin aylık olarak seçilen temalara uygun yapılacak olan etkinliklerle dünya kültürlerini tanıması, kültürel çeşitliliğin önemini anlaması, farklı kültürlerin günlük yaşamına olan yaşamına etkisini fark etmesi ve kendi kültürüyle karşılaştırarak ortak değerleri benimsemesi öncelikli amaçtır. Kulübe katılmış olan öğrencilerin farklı kültürler hakkında detaylı bilgiye sahip olarak dünya vatandaşı olma yolunda ilk adımı atması hedeflenmektedir.

Kısaca kulübümüz, öğrencilere farklılıkların birer engel değil zenginlik olduğunu fark ettirmeyi; bu noktada çok çeşitli ulusal ve uluslararası projelerle analitik düşünebilen, barışçıl insanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Etkinlikler:

Seçilen temalara uygun şekilde her ay öğrencilerin farklı bir kıta konusunda araştırmalar yapması; o kıtada yer alan belli başlı ülkeler seçilerek ülkelerin dili, dini, tarihi, gelenek ve görenekleri, mutfak kültürü, müzik kültürü ve alışkanlıkları hakkında araştırma yaparak genel bir bakış açısı ile çeşitli sunumlar hazırlanması, farklı ülkelerden bireylerin bir araya gelerek paylaşımda bulunması planlanan çalışmalar arasındadır. Bunun yanı sıra yine seçilen kıta temalarıyla paralel şekilde ülkelere ait filmlerin gösterilmesi, yemeklerin pişirilmesi ve oyunların oynanması gibi sosyal etkinlikler düzenlenmektedir.

DÜŞÜNCE VE FELSEFE KULÜBÜ

"Sorgulanmayan yaşam, yaşamaya değmez."  Sokrates

Tanım:

Felsefe, her hangi bir konuda, sorgulama yapmak, deney yoluna başvurmadan fikir yürütmek, kafa yormak, sorular sormak ve bu sorulara cevap aramaktır. Sorulan sorular, cevaplardan daha önemlidir. Bu kulüp ile birlikte, hayatın anlamını sorgulamaya çalışacağız. Birbirimizin görüşlerini öğrenecek, bu görüşü geçersiz kılmak için kendi metotlarımızla bu görüşü çürütmeye çalışacağız. Bu kulüpteki ekinlikler, bir iddiayı eleştirmenin ve temellendirmenin tutarlı olması için yöntemler geliştirmeye yöneliktir. Düşünce yolları geliştirebilme öğretisini kazanmayı, bu yolla yaşama ve olaylara farklı noktadan bakabilmeyi ilke edinmiştir.  

Elbette ki, bunu yaparken belli kurallara uymamız gerekiyor:

Amaçlar:

 • Kulüp üyelerinin bakış açılarını geliştirici çalışmalar yapmak.
 • Disiplinli, yöntemli ve eleştirel düşünme becerisini geliştirmek.
 • Okuduğunu kavrayabilme yeteneğini kazandırmak.
 • Çevresiyle, haklarının bilincinde olarak ilişki kurmak ve bunu bir yaşam biçimine dönüştürmek.
 • Yaşamın insanla ve doğayla bir bütün olduğunun fark etmek.

Etkinlikler:

Kulübün genel amaçlarına uygun; okuma etkinlikleri, oyunlar, şiirler, teatral gösteriler, tartışma örnekleri izleme, resim-karikatür yapıp sergi hazırlama, filmler izleyip eleştirisini yapma, geziler düzenleme ve sunum yapma kulüp içi yapılması planlanan etkinliklerdir.

GENÇ KALEMLER KULÜBÜ

AMAÇLAR

 • Öğrencilerimize düşüncelerini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazandırmak
 • Güzel ve etkili yazma alışkanlığı edindirmek
 • Okulda ya da ülkemizde düzenlenen yazarlık(kompozisyon, şiir) etkinliklerini özendirmek, sevdirmek, yaymak
 • Okulda düzenlenen törenlere öğrencilerimizin katılımını sağlamak
 • Toplumda bir birey olarak kendini etkili şekilde ifade edebilmek
 • İleriki yaşamında(iş hayatı gibi) öz geçmiş oluşturma tez yazma vs hazırbulunuşluk sağlama                                                                                                                                                        

İNGİLİZCE TİYATRO KULÜBÜ

AMAÇ:

Tiyatro kulübünün öncelikli amacı öğrencilerin sanatı tüketen değil üreten bireyler olmalarını sağlamaktır. Tiyatro kulübü, gönüllü olarak tiyatroyu seçen öğrencilerden ve danışman öğretmenlerden oluşur. Öğrencilerin kendilerini oyun, drama ve tiyatro yoluyla ifade ederek sosyalleşmelerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak birincil amaçtır.  Özellikle İngilizce tiyatro kulübüne katılmış olan öğrencilerin, İngilizce dilinin ders değil bir yaşam biçimi olduğu bilincinde olarak bunu sanatla sentezleyerek izleyicilere sunma, duygularını, hislerini yabancı dillerinde dahi uygun şekilde aktarabilmeyi hedeflerler. Kulüp bünyesindeki herkes değişik düzeylerde sorumluluk alır. Sonuçtan çok süreç odaklı, bireysel gelişim yanında dil gelişimini odaklayan perspektifli çalışmalar yapılır.

Öğrenciler her hafta düzenli olarak aldıkları tiyatro ve dil eğitimiyle,  bedenlerini ve seslerini kullanma becerilerini geliştirecekler, eğlenceli bir atmosfer içinde rol oynamayı, taklit etmeyi, jest ve mimiklerini kullanmayı, yaratıcılıklarını geliştirmeyi, doğaçlama yapmayı, dans etmeyi, doğru ve etkili bir şekilde konuşmayı öğreneceklerdir. İngilizce dilini tüm bu becerilere aktarmayı başaracaklardır.

Kısaca kulübümüz,

1.      Tiyatro türünü sevdirmeyi

2.      Tiyatro eserlerini tanıtmayı

3.      Öğrencilerin sanatsal becerilerini geliştirmeyi

4.      Görev ve sorumluluk alabilmeyi

5.      Bireysel olarak ya da başkalarıyla işbirliği içinde olabilmeyi

6.      Sinema ve tiyatro sanatçıları hakkında genel kültür oluşturmayı

7.      Okulumuz yabancı dili İngilizceyi doğru ve etkili kullanmayı amaçlamaktadır.

ETKİNLİKLER:

Sene sonu gösterimiz için sahneleyeceğimiz oyunun seçimi yapılacak, kulübümüze seçilmiş öğrenciler arasında gönüllülükle rol dağılımı yapılacaktır. Oyunun okunması ve üstünde çalışmalar, İngilizcenin doğru şekilde kullanılması, doğru tonlamaların yapılabilmesi için her hafta kulüp saatinde pratikler yapılacaktır. Oyunun ezberlenmesi ve kontrolleri gerçekleştirilecektir. Kostümler ve sahne çalışmaları gerçekleştirilecektir. Oyunun Mayıs ayında sahnelenmesi için gerekli çalışmalar tamamlanacaktır.

MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KULÜBÜ

AMAÇ:

Model Birleşmiş Milletler (MUN), insan haklarının gelişimini teşvik etmeyi amaçlayan Birleşmiş Milletler Örgütü konferanslarının simülasyonu niteliğindedir. Model Birleşmiş Milletler çerçevesinde, öğrenciler temsil ettikleri ülkelerin sözcülüklerini üstlenerek, Büyükelçi, Dış İşleri Bakanı, delege rollerini oynarlar. Eğitmenlerinin (MUN danışmanları) eşliğinde katılımcılar, münazaralara hazırlanarak ve ülkeler hakkında araştırmalar yaparak, uluslararası sorunlara çözümler öngörmek zorundadırlar.

Model Birleşmiş Milletler Kulübü’ne (MUN) katılan öğrenciler, önemli dünya meseleleri hakkında bilgi edinirler. Yaptıkları araştırma, münazara ve yazı çalışmaları sonucunda sorunlara gerçekçi çözümler üretmek kulübün temel amaçlarındandır. Tüm bu çalışmalar İngilizce yürütülür. Bu öğrenciler kendileri gibi yüzlerce başka öğrencinin bulunduğu yerel ve uluslar arası konferanslara katılırlar. Dört gün süren bu konferanslarda öğrenciler önceden belirlenmiş bir ülkeyi temsil ederler. Diplomat kimliğine girip diğer temsilci öğrencilerle tanışır ve konuşurlar. Dil ve bilgi becerilerini kullanır, üstlendikleri pozisyonu taşırlar.

Konferanslar süresince katılımcılar, ülkelerine karşılık gelen politikaları en iyi biçimde temsil edebilmek adına çeşitli uzlaşı yollarından yararlanmak durumundadırlar. Bu simülasyonlar, kamusal söylemi, uluslararası politika analizlerini, uluslararası diğer pozisyonların dinlenmesini ve aynı zamanda fikir paylaşımını, çatışmaların çözüme kavuşturulmasını, gerektiğinde ülkelere nota verilmesini ve teknik yazıları içerir. Katılımcı öğrenciler genellikle tüm dünya ülkelerinden gelmektedir.

ETKİNLİKLER:

Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Anadolu/Fen Lisesi MUN kulübü tarafından belirlenen öğrenciler, belirlenen konferanslara katılacaklardır ve bu konferans öncesinde ve sonrasında gereken çalışmaları yapacaklardır.

MÜNAZARA KULÜBÜ

*Araştır.

*Not al.

*Kendine güven.

*Kendini dinlet.

*Rakibini dinle.

*Pratik düşün.

*Rakibinin zayıflıklarını sez.

AMAÇLARI:

*Katılımcılara güncel konuları çok boyutlu, zengin bir çerçevede değerlendirebilme yetisi kazandırmak.

*Katılımcıların seri düşünüp fikirlerini etkileyici şekilde, topluluk önünde ifade etme yeteneklerini geliştirmek.

*Katılımcıların farklı konular üzerinde fikir üreterek düşünceler arasında bağ kurabilmelerini sağlamak.

*Katılımcıların savunma yeteneklerini ortaya çıkarmak ve onları tartışmaya alıştırmak.

*Katılımcıları araştırma ve incelemeye yöneltmek.

*Okul içinde ve dışında yapılacak yarışmalara katılmak.

Konuşma becerisine sahip, pratik düşünen, hazır cevap, araştırmayı ve not almayı seven, kendine güvenen ve kendini dinleten, dinleme becerisi gelişmiş, bireysel ve grup sorumluluklarının bilincinde olan, disiplinli çalışma ortamına uygun öğrencilerle çalışmak bizim için büyük keyif olacaktır.

MÜZİK KULÜBÜ

Müzik kulübünde öğrencinin istek ve yetenekleri doğrultusunda çeşitlilik gösteren çalışmalar yapılır: Orkestra çalışmaları, koro çalışmaları ve bireysel çalma ve söyleme çalışmaları.

“Fizy liseler arası müzik yarışmaları” na ve sanat gününe hazırlık çalışmaları kulüp içerisinde yapılır. İlgili öğrencilerin müzik kulübünde olmaları durumunda CSO’nun konserlerine gidilmektedir. Sanat haberleri ile ilgili pano güncellenir. Okulun müzik gerektiren aktivitelerine destek verilir.

RESİM KULÜBÜ

Resim kulübünde öğrencinin yetenekleri doğrultusunda çeşitlilik gösteren çalışmalar yaptırılır. İki ve üç boyutlu çalışmalar arasında akrilik boya, suluboya, karakalem çalışmaları, duvar resimleme çalışmaları, artık malzemeleri değerlendirme çalışmaları, keçe uygulamaları, taş boyama çalışmaları, ebru çalışmaları yaptırılır. Bu çalışmalar bireysel veya grup çalışmaları şeklinde yaptırılır. Ayrıca ulusal ve uluslararası gelen resim yarışmaları için öğrencilere çalışmalar yaptırılmaktadır. Yıl içinde yapılacak sergi gezileri ve müze gezilerine katılımları sağlanır. Ressamlar hakkında sunumlar izlenir ayrıca sanat eseri incelemeleri yapılır. Belirli gün ve haftalar ile ilgili dekor çalışmalarına destek verilir. Sanat haberleri takip edilerek kulüp saatinde paylaşılır. Sanat haberleri ile ilgili pano güncellenir. Okulun yürüttüğü projelere destek verilir.

ROBOTİK KULÜBÜ

Robotik kulübüne katılım gönüllülük temeline dayanır. Kayıt yaptıran öğrenciler, bütün bir yıl boyunca etkinliklere katılımını taahhüt etmelidir.

Tanımlama:

Robot; otonom olarak ya da önceden programlanmış görevleri yerine getirebilen elektro-mekanik cihazdır.

Robotik; robotlarla ilgilenen bilim dalıdır. Mekanik, bilişim, elektronikle ilgili çeşitli yönlerin de yer aldığı farklı disiplinleri içeren alandır. Robotik aynı zamanda sosyal bilimler ve etikle de ilgilidir.

Hedefler:

 • Robot tasarlamak
 • Öğrencilere, robotikten kaynaklanan bilimsel, sosyal ve kültürel kesişmeleri öğretmek
 • Matematik teoremlerini, fizik kanunlarını uygulamaya koymak
 • Bilgisayar programı geliştirmek
 • Robotikle ilgili etik sorular üzerinde düşünmek

Uygulamalar:

 • Okul gezileri: Bazı üniversitelerin robotik kulüplerini ziyaret
 • Robotik turnuvalara katılım

SATRANÇ KULÜBÜ

Satranç kulübünün amacı; satrancı tüm okulda sevdirmek, boş zamanlarını değerlendirmek isteyen öğrencilere satranç oyunuyla zekâlarını geliştirecek ortam hazırlamak, satranç bilmeyen öğrencilere satranç öğretmek, kendini geliştirmek isteyen öğrencilere eğitim vererek onların daha ileri düzeyde oyuncu olmalarını sağlamaktır.

KULÜP ÇALIŞMALARI

 • Öğrencilerimizin;
 • Satrancın önemini fark etmesi,
 • Satranç oynamayı zevkli bir aktivite haline dönüştürmesi,
 • Zihinsel gelişimlerine katkı sağlaması gibi amaçları taşımaktadır.
 • Okulumuzda satrancı sevdirmek, satranç oyunuyla boş zamanlarını değerlendirecek ortam hazırlamak, satranç bilmeyen öğrencilere satranç öğretmek, kendini geliştirmek isteyen öğrencilere eğitim vererek onların daha ileri düzeyde oyuncu olmalarını sağlamak satranç kulübünde görevli her öğrencinin temel görevi niteliğindedir.
 • Bu amaçlarla okul içi ve dışı satranç turnuvalarına katılmak/düzenlemek, öğrencilerimizi bu turnuvalara hazırlamak satranç kulübümüzün çalışmaları arasında yer almaktadır. Satranç, hafızanın gelişmesine etki eden mükemmel bir alıştırma yöntemidir. Satranç zihinsel aktiviteler bütünü olması özelliğiyle, yeteneği kullanma, yaratıcılık, yarışma, işbirliği, değişiklik, düzenli yaşam ve liderlik gibi ilgi alanlarını pekiştir.

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA KULÜBÜ

AMAÇ:

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma kulübü, okullarda aktif olarak öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Kulüp çalışmalarında yardımlaşma ve dayanışmanın önemi anlatıldığı gibi, gerekli konularda öğrencilere yol göstermesi amaçlanmıştır. Kulüpte görev yapan öğrenciler ihtiyacı olanlara yardım eli uzatarak sorunların giderilmesinde bu kişilere yardımcı olur.

Öğrencilere sosyal hayatlarında yaşayabilecekleri sıkıntıları hep birlikte aşabilecekleri gösterilip, yardım ettiğinizde size de yardım eli uzatılacağı öğretilerek çevreye karşı duyarlı olmaları için eğitim verilir. İmkânlar doğrultusunda doğaya, insanlara ve hayvanlara karşı iyilikle yaklaşılması gerekliliği gösterilir.

ETKİNLİKLER:

Kulübün amaçları doğrultusunda huzurevi ziyaretleri, kütüphanesi olmayan okullarda kütüphane oluşturulması, hayvan barınaklarının ziyaret edilerek hayvanlara mama toplanması, hasta ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi, fidan dikilmesi vb. doğaya, insanlara ve hayvanlara karşı olumlu destek sağlayacak etkinlikler yapılacaktır.

Kulübümüze yardımlaşmayı seven ve topluma faydalı olmak isteyen tüm arkadaşlarımızı bekliyoruz.

TİYATRO KULÜBÜ

Amaçları

 • Kulübün öncelikli amacı öğrencileri sanatı tüketen değil üreten bireyler olarak yetiştirmek
 • Öğrencilere okulda ve hayatında iş bölümünün yararlarını göstermek, buna alıştırmak ve bu alanda gelişmelerine yardımcı olmak.
 • Planlı çalışma alışkanlığı kazandırmak.
 • Boş zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendirebilmek.
 • Kulüp çalışmalarında öğrencilere, dayanışma ve yardımlaşma alışkanlığı kazandırabilmek.
 • İlişkilerinde, anlayışlı, saygılı ve ölçülü olabilme davranışlarını kazanmalarına katkıda bulunmak.
 • Okullarda kutlanacak belirli günler ve haftalarla birlikte milli bayramlarda, ve diğer etkinliklerde etkili rol alabilmek.
 • Yıl sonunda bir tiyatro oyununu sahnelemek

Genel olarak kulübümüz, tiyatro türünü sevdirmeyi, tiyatro eserlerini tanıtmayı, öğrencilerin sanatsal becerilerini geliştirmeyi, görev ve sorumluluk alabilmeyi, bireysel olarak ya da başkalarıyla işbirliği içinde olabilmeyi, sinema ve tiyatro sanatçıları hakkında genel kültür oluşturmayı, ana dilimizi doğru ve etkili kullanmayı, özgüven duygusunu geliştirerek sahneye çıkabilmeyi amaçlamaktadır.

Tiyatroya ilgili, ezber yapma becerisine sahip, rol yapma yeteneği olan ya da bunu çok isteyen, bireysel ve grup sorumluluklarının bilincinde olan, disiplinli çalışma ortamına uygun öğrencilerle çalışmak bizim için büyük keyif olacaktır.

YAŞAM BECERİLERİ KLÜBÜ

 

AMAÇ:

Hayatta gelişimini sağlıklı bir düzlemde sürdürebilmede kişinin kendi üzerine düşen yükümlülükleri arasında ‘’baş etme ve beceri kazanma’’da yer almaktadır. Bu anlamda öğrencilerimize psikolojik ve sosyal olarak sağlam olabilme, potansiyellerini ortaya çıkarma, hayatta kullanabilecekleri becerileri ve donanımları sağlama, destekleme, okul ve derslerin yorgunluğu ve yoğunluğundan uzaklaşma temel gaye olarak belirlenmiştir.

Kulübümüz çalışmaları öğrencilerimizin yaşam becerilerini geliştirirken öğretmen öğrenci ilişkilerini de güçlendirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda, bütün hayatları boyunca kullanabilecekleri becerileri aktif olarak hayata geçirmeleri sağlanır. Kulüp çalışmaları yaşam becerileri sınıfımızda gerçekleştirilecektir.

ETKİNLİKLER:

Önce Türk daha sonra dünya mutfağından öğrencilerin ilgi ve becerilerine uygun olarak belirlenecek ve uygulanacaktır. Etkinlikler planlarken özel günler (doğum günleri, başarı kutlama vs..) dikkate alınacaktır.


HIZLI ERİŞİM


Öğrenci Bilgi Sistemi

E-Posta

Yemek

Ulaşım

İK

E-Okul