KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI VE İLETİŞİM İZNİ

     “Kişisel Veri Paylaşımı ve İletişim İzni”ni imzalamakla, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun bilgilendirme, anket ve üyelik memnuniyeti araştırmaları ve Üniversite faaliyetleri kapsamındaki hizmetlerin sağlanması amacıyla her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi için Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına izin vermiş bulunmaktasınız
     Bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, ilişki içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.
     6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 11. maddesi gereği kişisel verilerinizin a) İşlenip işlenmediğini öğrenme, b) İşlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme e) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
     İş bu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin faaliyetler kapsamında her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Bu kişisel verileriniz, aynı amaçlara yönelik olarak; hukuki veya fiili ilişkisi içinde olduğumuz yurt içi ve/veya yurt dışındaki 3. taraflarla gerekli durumlarda paylaşılacaktır. Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları söz konusu kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.
Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı: Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve mevzuat karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi gibi durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.
Uygulanacak Hukuk, Yetkili Merci : İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.


HIZLI ERİŞİM


Öğrenci Bilgi Sistemi

E-Posta

Yemek

Ulaşım

İK

E-Okul