GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL OKULLARI
  ÖĞRENCİ BURS, İNDİRİM VE ÖDÜL YÖNERGESİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

​MADDE 1-Bu Yönergenin amacı; Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarında burslu ve indirimli okutulacak öğrencilerin sayısı, kabul şartları, başvuruları, seçimi ile ödül verme hakkında usul ve esasları düzenlemek; eğitimin niteliğini artırmaya yönelik olarak başarılı öğrencilerin Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarını tercih etmelerini özendirmek üzere verilecek Burs, İndirim ve Ödüllere ilişkin uygulamaların düzenli biçimde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönerge; Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarında okuyan ve okuyacak öğrencilere sağlanacak burs, indirim ve ödül ile ilgili düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönerge, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 13. Maddesi, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE

4- Bu Yönergede geçen:

a) Vakıf: Gazi Üniversitesi Vakfını,

b) Kanun: 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununu,

c) Yönetim Kurulu: Gazi Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulunu,

d) Okul: Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarını,

e) Değerlendirme Kurulu: Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarında burslu okuyacak, indirim yapılacak veya ödül verilecek öğrencileri tespit edecek kurulu,

f) Burs: Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarına devam eden öğrencilerle diğer okullardan okulumuzu tercih eden öğrencilere yapılan seviye tespit sınavları, LGS ve bilimsel alanlardaki başarılarından dolayı verilen bir yıllık eğitim ücretinin tamamını,

g) İndirim: Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarına devam eden öğrencilerle, diğer okullardan okulumuzu tercih eden öğrencilerin bir yıllık okul eğitim ücretlerinde Vakıf Yönetim Kurulu kararınca yapılan ücret azaltılmasını,

h) Ödül: Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları öğrencisi iken Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları adına yurt içi veya yurt dışında bilim, edebiyat, yabancı dil, müzik, resim ve spor dallarında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere verilen ödülleri,

i) Eğitim Ücreti: Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarına devam eden bir öğrenci için ilgili yıla ait ilan ettiği eğitim ücretini,

j) Öğrenci:  Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarında öğrenim gören öğrenciyi ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM

Burslar, İndirimler, Ödüller

Burslar

MADDE 5- Burslar; okulun anlaştığı resmi kurumlarca veya okul tarafından uygulanacak sınavlarla merkezi sistemle yapılan sınav sonuçlarına göre başarılarından dolayı  ya da kanun gereği öğrencilere vakıfça bir yıllık okul eğitim ücretinin tamamının karşılanması, bu maddede bulunan usul ve esaslara göre belirlenecektir. Burs kararları, Değerlendirme Kurulunun teklifi ve Vakıf Başkanının onayı ile kesinleşir.

a) Burs sayısı, okulda öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünün altında olamaz. Burslar bir yıllıktır.

b) Burs verilecek öğrenciler, “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin” 58. Maddesindeki hükümlerine göre belirlenir. Başvurular bu yönetmeliğin Ek-7 formuna göre, değerlendirmeler ise Ek-8 formuna göre yapılır. Burs kararları,  Değerlendirme Kurulunun teklifi ve Vakıf Başkanının onayı ile kesinleşir.

c) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğince belirlenmiş hükümlerin yanı sıra;

1. Her öğretim yılı sonunda ilkokul ve ortaokulda, okulun ve diğer okulların 4., 5., 6., 7. sınıfını tamamlayan öğrencilere, okulun anlaştığı resmi kurumlarca veya okul tarafından uygulanacak sınav sonuçlarına göre; her kademeden birinci olan öğrenciye %100 burs verilir. Sınav sonucunda eşitlik olması durumunda öğrencilerin e-okul sistemindeki puan ortalamasına bakılarak puanı yüksek olan öğrenciye burs verilir. E-okul puan ortalamasında da eşitlik olması durumunda öğrencilerin ailelerinin maddi durumuna bakılarak geliri az olan ailenin öğrencisine burs verilir.

2. Özel Anadolu ve Fen Lisesinde; Değerlendirme Kurulu teklifi ve Vakıf Başkanının onayı ile her yıl Liselere Giriş Sınavlarında tam puan alan ve aynı yıl okulumuzu tercih eden öğrencilerden 10 öğrenciye %100 burs verilir. Tercih eden öğrenci sayısının 10’dan  fazla olması halinde burs alacak öğrenciler noter huzurunda kura ile tespit edilir. Ayrıca tam puan alanlar dışında %1’lik puan diliminde olan ve okulumuzu tercih eden en yüksek puanı alan ilk üç öğrenciye %100 burs verilir.

d)Aksi belirtilmedikçe; 5.Maddenin a,b ve c bentlerine göre burs hakkı elde edenlerin, burs haklarının bir sonraki eğitim öğretim yılında da devam edebilmesi için, yıl sonu başarı ortalamaları İlkokul ve Ortaokul ile Fen ve Anadolu Liselerinde 90 puanın altına düşmemesi ve öğrencinin davranış notunun indirilmemesi gerekir.

İndirimler

MADDE 6-  Gazi Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu kararları ve yapılan protokollerle, okulun anlaştığı resmi kurumlarca veya okul tarafından uygulanacak ya da merkezi sistemle yapılan sınav sonuçlarına göre başarılarından dolayı öğrencilere vakıfça bir yıllık okul eğitim ücretinde uygulanacak indirim; bu madde usul ve esaslarına göre belirlenecektir. İndirim kararları, Değerlendirme Kurulunun teklifi ve Vakıf Başkanının onayı ile kesinleşir.

İndirimler yıllık olup, indirim haklarının bir sonraki eğitim öğretim yılında da devam edebilmesi için yıl sonu başarı ortalamaları İlkokul ve Ortaokul ile Fen ve Anadolu Lisesinde 90 puanın altına düşmemesi ve öğrencinin davranış notunun indirilmemesi gerekir. İndirim türleri ve oranları aşağıdaki gibidir:

a) İlkokul ve Ortaokulda her öğretim yılı sonunda, okulun veya diğer okulların 4., 5., 6. ve 7. sınıflarını tamamlayan öğrencilere okulun anlaştığı resmi kurumlarca veya okul tarafından uygulanacak ya da merkezi sınav sonuçlarına göre sınavda ilk 10’a giren (burs alan öğrenciden sonraki 10 öğrenci) öğrencilerin eğitim ücretlerinde puan sıralamasına göre farklı oranlarda (2. öğrenciye %75; 3. öğrenciye  %50;  4, 5, 6. öğrencilere %25; 7, 8, 9, 10, 11. öğrencilere %10)  indirim yapılır.

b) Özel Anadolu ve Fen Lisesinde Değerlendirme Kurulu teklifi ve Vakıf Başkanı onayı ile her yıl Liselere Giriş Sınavı (ya da muadili sınav) sonuçlarına göre; (başvuranlar arasında burs alan öğrenciden sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere) sırasıyla dört öğrenciye %75, altı öğrenciye %50, sekiz öğrenciye % 25 oranında indirim yapılır. Yönetim Kurulu kararı ile bu sayı artırılabilir. Ayrıca okulumuzun ve diğer okulların 9-10 ve 11. sınıflarında okuyan öğrencilerine okulumuzun yapacağı sınav sonuçlarına göre (soruların en az %75’ini net yapmak şartıyla) her sınıf düzeyinde en yüksek puandan başlayarak sırasıyla birinci öğrenciye %100 burs verilir; ikinci öğrenciye %75, üçüncü öğrenciye %50, dördüncü öğrenciye %25 indirim uygulanır.

c) Öğrenci kayıt ve yenileme zamanlarında "erken kayıt" yaptıranlara %5 indirim uygulanır. Erken kayıt tarihinin son günü 30 Nisan’dır. Ayrıca okul eğitim ücretini peşin ödemek isteyen velilere %5 indirim uygulanır. (Hiçbir indirimden faydalanmayan ve ücretini peşin ödemek isteyen velilerin indirim oranı %10’dur.)

d) Gazi Üniversitesinde çalışan akademik ve idari personelin çocuklarına yıllık eğitim ücretinin %40’ı oranında indirim yapılır. Kurumdan ayrılan veya görevine son verilen personel olursa kurumdan ayrılan personel çocukları öğretim yılı sonundan, görevine son verilen personel çocukları ayrılış tarihinden itibaren %40 indirim hakkından faydalanamaz; bu indirim hakları kendiliğinden sona erer. Bu verilen indirimler başarı ortalaması şartından muaftır. Bu indirimden yararlananlar 6- e ve g maddelerinden yararlanamaz. Ancak malulen ya da yaş haddinden emekli olan personelin çocukları kayıtlı oldukları okul bitene kadar, çalışırken vefat eden personel çocukları ise 12. sınıf sonuna kadar %40 indirim hakkından faydalanırlar. Ayrıca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60. Maddesi a ve c bentlerine göre bir başka göreve atanan akademik personelin indirim hakları yeni görevleri süresince devam eder. Gazi Üniversitesine bağlı iken 7141 sayılı kanunun Ek 183. Maddesine göre bağlantısı değiştirilerek Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine bağlanan Fakülte ve Yüksek Okullardaki (kadrosu Gazi Üniversitesinde iken Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine geçen) akademik ve idari personelin indirim hakları Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden emekli olana veya herhangi bir nedenle ayrılana kadar devam eder.

e) Gazi Üniversitesi Vakfı ve İktisadi İşletmelerinde iş akdi veya hizmet akdi ile çalışan ve çalıştırılan personel çocuklarına yıllık eğitim ücretinin %40’ı oranında indirim yapılır. Kurumdan ayrılan veya görevine son verilen personel olursa kurumdan ayrılan personel çocukları öğretim yılı sonundan, görevine son verilen personel çocukları ayrılış tarihinden itibaren %40 indirim hakkından faydalanamaz; bu indirim hakları kendiliğinden sona erer. Bu indirimler başarı ortalaması şartından muaftır. İş bu indirimden yararlananlar 6-d ve g maddelerinden yararlanamaz.

f) Kardeşi, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarında öğrenim görmekte olan öğrencilere okul eğitim ücretinin %10’u, üçüncü kardeşe %15’i oranında ücret indirimi yapılır.

g) Gazi Üniversitesi mezunlarının, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları mezunlarının ve Gazi Üniversitesinden emekli olan personelin çocuklarına okul eğitim ücretinin %15’i oranında indirim yapılır. Bu iki indirim bir arada kullanılamaz.

h) Türkiye Cumhuriyetindeki tüm devlet üniversiteleri ile özel üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının çocuklarına %15 indirim uygulanır. Bu indirimden faydalanan öğrenciler peşin ödeme indirimi ve erken kayıt indirimi dışında hiçbir indirimden faydalanamazlar.

ı) Yukarıda belirtilen maddelerin yanı sıra; Gazi Üniversitesi Vakıf amaçları kapsamında; Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarının eğitim kalitesini veya başarı düzeyini arttırmak üzere Kurucu Temsilcisinin teklifi ve Vakıf Başkanının onayı ile uygun görülen öğrencilere eğitim ücretinin %15’i oranında indirim yapılır. Dört yıl aralıksız ilkokulda eğitim öğretime devam etmiş, peşin ve erken kayıt indirimi hariç hiçbir indirimden faydalanmamış öğrencilere 5. sınıftan itibaren %5 oranında indirim yapılır. Bu oran 9. sınıftan itibaren %10 olarak devam eder. Ayrıca ara sınıfta gelen ve merkezi sınavlarda %1’lik dilime girmiş öğrencilere %50 indirim uygulanır.

i) İndirimler aksi belirtilmemişse sadece belirtilen oran kapsamında kendi maddesinde değerlendirilir. 6. Maddenin a ve b bentlerinden yararlanma hakkını elde edenler için, indirimin devamlılığı, yılsonu başarı ortalamaları İlkokul, Ortaokul, Fen ve Anadolu Liselerinde 90.00 puanın altına düşmemesi ve öğrencinin davranış notunun indirilmemesi şartıyla devam eder. Puanı 90.00-85.00 aralığına düşen öğrencilerin indirimi %25 azalır. Öğrencinin puanı 85.00 altına düşerse öğrenci indirim hakkını kaybeder. Puan ortalaması nedeniyle burs ve indirim hakkını kaybeden öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılında yılsonu başarı ortalamasını 90.00 ve üzerine çıkarırsa kaybettiği indirim hakkı iade edilir.

j) Müzik, resim ve spor dallarındaki faaliyetlerden elde edilen başarılara burs/indirim uygulanmaz.  Ancak bu tür başarılar bu yönergenin 8. Maddesinde yer alan ödüller kapsamında değerlendirilir.

k) Gazi Üniversitesi Vakfı, resmi ya da özel kurum ve kuruluşlar ile indirim oranı ve şartları belirlenmesi amacı ile protokol yapabilir. Protokollerde indirim oranı %15’tir.

 l) Birden fazla burs veya indirim hakkı kazanılması durumunda öğrenci  lehine olan en yüksek orandaki burs ve indirimden sadece iki tanesi uygulanır.

Eşitlilik Durumu

MADDE 7-  Burs ve indirim kararları verilmesindeki uygulamalarda, bütün ölçütlerin eşit olması durumunda, ekonomik durumu zayıf olan öğrencilere öncelik verilir.

Ödüller

MADDE 8-  Ödüller, okulun öğrencisi iken ve okul adına yurt içi veya yurt dışında Resmî makamlarca düzenlenen ve gelenekselleşen; bilim, yabancı dil, edebiyat, müzik, resim ve spor dallarında yapılan yarışmalarda bireysel ve takım olarak dereceye giren öğrencilere verilen ödüller, bu maddede bulunan usul ve esaslara göre belirlenecektir.

a) Yönetim Kurulunun uygun gördüğü uluslararası yarışmalarda; 1.lik alanlara üç tam altın, 2.lik alanlara iki tam altın, 3.lük alanlara bir tam altın ödül verilir. Ayrıca Yönetim Kurulu, ödül oranını yarışmanın niteliğini göz önüne alarak artırabilir.

b) Yönetim Kurulunun uygun gördüğü Türkiye genelindeki yarışmalarda 1.lik alanlara bir tam altın, 2.lik alanlara bir yarım altın, 3.lük alanlara bir çeyrek altın ödül verilir. Ayrıca Yönetim Kurulu, ödül oranını yarışmanın niteliğini göz önüne alarak artırabilir.

c) Dereceye giren öğrencilerin sorumlu bir öğretmen ve bir antrenöre yarışmada elde edilen ödüllerden en yüksek olan tek bir ödül verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme Kurulu, Yürürlük, Yürütme

Değerlendirme Kurulu

MADDE 9- Burs, indirim ve ödül değerlendirme kurulu; Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları Kurucu Temsilcisi başkanlığında, okul müdürlerinden teşekkül eder. Kurulun alacağı kararlar Yönetim Kurulu Başkanı onayından sonra yürürlüğe girer.

 Yürürlük 

MADDE 10- Bu yönerge 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- Yönerge hükümleri Gazi Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

MADDE 12-

a) Bu Yönergede yazılı olmayan durumlarda, ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri ile Vakıf Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

b) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce Yönetim Kurulu Kararları ile yürürlüğü sağlanan “Burs, İndirim ve Ödül Yönergeleri” ile burs ve indirim kazanan öğrencilerin süreklilik arz eden burs ve indirimlerle ilgili hakları bu yönergede yer alan 7. Madde haricinde saklıdır. 

 


HIZLI ERİŞİM


Öğrenci Bilgi Sistemi

E-Posta

Yemek

Ulaşım

İK

E-Okul