GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL OKULLARI
  ÖĞRENCİ BURS, İNDİRİM VE ÖDÜL YÖNERGESİ

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

Amaç

​MADDE 1-Bu Yönergenin amacı; Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarında burslu ve indirimli okutulacak öğrencilerin sayısı, kabul şartları, başvuruları, seçimi ile ödül verme hakkında usul ve esasları düzenlemek; eğitimin niteliğini artırmaya yönelik olarak başarılı öğrencilerin Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarını tercih etmelerini özendirmek üzere verilecek burs, indirim ve ödüllere ilişkin uygulamaların düzenli biçimde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönerge; Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarında okuyan ve okuyacak öğrencilere sağlanacak burs, indirim ve ödül ile ilgili düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönerge, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 13. Maddesi, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE4- Bu Yönergede geçen:

a) Vakıf: Gazi Üniversitesi Vakfını,

b) Kanun: 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununu,

c) Yönetim Kurulu: Gazi Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulunu,

d) Okul: Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarını,

e) Değerlendirme Kurulu: Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarında burslu okuyacak, indirim yapılacak veya ödül verilecek öğrencileri tespit edecek kurulu,

f) Burs: Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarına devam eden öğrencilerle diğer okullardan okulumuzu tercih eden öğrencilere yapılan seviye tespit sınavları, LGS ve bilimsel alanlardaki başarılarından dolayı verilen bir yıllık eğitim ücretinin tamamını,

g) İndirim: Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarına devam eden öğrencilerle, diğer okullardan okulumuzu tercih eden öğrencilerin bir yıllık okul eğitim ücretlerinde Vakıf Yönetim Kurulu kararınca yapılan ücret azaltılmasını,

h) Ödül: Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları öğrencisi iken Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları adına yurt içi veya yurt dışında bilim, edebiyat, yabancı dil, müzik, resim ve spor dallarında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere verilen ödülleri,

i) Eğitim Ücreti: Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarına devam eden bir öğrenci için ilgili yıla ait ilan ettiği eğitim ücretini,

j) Öğrenci:  Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarında öğrenim gören öğrenciyi ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM

Burslar, İndirimler, Ödüller

BURSLAR

MADDE 5- Burslar; okulun anlaştığı resmi kurumlarca veya okul tarafından uygulanacak sınavlarla merkezi sistemle yapılan sınav sonuçlarına göre başarılarından dolayı  ya da kanun gereği öğrencilere vakıfça bir yıllık okul eğitim ücretinin tamamının karşılanması, bu maddede bulunan usul ve esaslara göre belirlenecektir. Burs kararları, Değerlendirme Kurulunun teklifi ve Vakıf Başkanının onayı ile kesinleşir.

a) Burs verilen öğrenci sayısı, okulda öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünün altında olamaz. Burslar bir yıllıktır.

b) Burs verilecek öğrenciler, “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin” 58. Maddesindeki hükümlerine göre belirlenir. Başvurular bu yönetmeliğin Ek-7 formuna göre, değerlendirmeler ise Ek-8 formuna göre yapılır. Burs kararları,  Değerlendirme Kurulunun teklifi ve Vakıf Başkanının onayı ile kesinleşir.

c) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğince belirlenmiş hükümlerin yanı sıra;

c-1)  Her eğitim yılı sonunda 4, 5, 6 ve 7. sınıf düzeyini tamamlayan öğrencilere, okulun anlaştığı resmi kurumlarca veya okul tarafından uygulanacak sınav sonucuna göre; her kademeden birinci olan öğrenciye %100 burs verilir. Sınav sonucunda eşitlik olması durumunda öğrencilerin e-okul sisteminde sınav sonucunun açıklandığı tarihteki puan ortalamasına bakılarak puanı yüksek olan öğrenciye burs verilir. E-okul puan ortalamasında da eşitlik olması durumunda öğrencilerin ailelerinin maddi durumuna bakılarak geliri az olan ailenin öğrencisine burs verilir. Burs hakkı kazanan öğrenci sınav sonucunun açıklanmasını takip eden 15 gün içinde kayıt yaptırmalıdır, aksi takdirde burs hakkını kaybedecektir. Burslar kullanılmadığı takdirde takip eden öğrenci bu burs hakkından yararlanamaz.

c-2) Özel Anadolu ve Fen Lisesinde; her yıl Liselere Giriş Sınavlarında tam puan alan ve aynı yıl okulumuzu tercih eden öğrencilerden 1 öğrenciye %100 burs verilir. Tercih eden öğrenci sayısının 1’den  fazla olması hâlinde burs alacak öğrenciler noter huzurunda kura ile tespit edilir. Ayrıca; Liselere Giriş Sınav sonucuna göre ilk 2’ ye giren okulumuz öğrencilerine %100 burs verilir. Sınav sonucunda eşitlik olması durumunda öğrencilerin e-okul sisteminde sınav sonucunun açıklandığı tarihteki puan ortalamasına bakılarak puanı yüksek olan öğrenciye burs verilir. E-okul puan ortalamasında da eşitlik olması durumunda öğrencilerin ailelerinin maddi durumuna bakılarak geliri az olan ailenin öğrencisine burs verilir. Bu kapsamda burs verilecek öğrenci sayısı Değerlendirme Kurulunun teklifi ve Vakıf Başkanının onayı ile arttırılabilir. Burs hakkı kazanan öğrenci sınav sonucunun açıklanmasını takip eden 15 gün içinde kayıt yaptırmalıdır, aksi takdirde burs hakkını kaybedecektir. Burslar kullanılmadığı takdirde takip eden öğrenci bu burs hakkından yararlanamaz.

d) Aksi belirtilmedikçe; 5.Maddenin c bendine göre burs hakkı elde edenlerin, burs haklarının bir sonraki eğitim öğretim yılında da devam edebilmesi için, yılsonu başarı ortalamalarının İlkokul, Ortaokul, Fen ve Anadolu Liselerinde 90 puanın altına düşmemesi ve öğrencinin davranış notunun indirilmemesi gerekir. Bursların sonlandırılması veya burs oranlarının değiştirilmesine ilişkin Vakıf yönetimi tarafından değişiklik yapılması mümkündür.

İNDİRİMLER

MADDE 6-  Gazi Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu kararları ve yapılan protokollerle, okulun anlaştığı resmi kurumlarca veya okul tarafından uygulanacak ya da merkezi sistemle yapılan sınav sonuçlarına göre başarılarından dolayı öğrencilere vakıfça bir yıllık okul eğitim ücretinde uygulanacak indirim; bu madde usul ve esaslarına göre belirlenecektir. İndirim kararları, Değerlendirme Kurulunun teklifi ve Vakıf Başkanının onayı ile kesinleşir. İndirimlerin sonlandırılması veya indirim oranlarının değiştirilmesine ilişkin Vakıf yönetimi tarafından her zaman değişiklik yapılması mümkündür. Yapılacak değişiklikler yeni kayıt döneminden itibaren geçerli kabul edilecektir.

İndirimler yıllık olup, indirim haklarının bir sonraki eğitim öğretim yılında da devam edebilmesi için yılsonu başarı ortalamaları İlkokul ve Ortaokul ile Fen ve Anadolu Lisesinde 90 puanın altına düşmemesi ve öğrencinin davranış notunun indirilmemesi gerekir. İndirim türleri ve oranları aşağıdaki gibidir:

a) İlkokul ve Ortaokulda her öğretim yılı sonunda, okulun veya diğer okulların 4, 5, 6, 7. sınıf düzeyini tamamlayan öğrencilere, okul tarafından uygulanacak sınav sonucuna göre (başvuranlar arasında burs alan öğrenciden sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere) indirim uygulanır. Sınav sonucunda eşitlik olması durumunda öğrencilerin e-okul sisteminde sınav sonucunun açıklandığı tarihteki puan ortalamasına bakılarak puanı yüksek olan öğrenciye indirim verilir. E-okul puan ortalamasında da eşitlik olması durumunda öğrencilerin ailelerinin maddi durumuna bakılarak geliri az olan ailenin öğrencisine indirim verilir. İndirimler kullanılmadığı takdirde takip eden öğrenci bu indirim hakkından yararlanamaz.

    4. Sınıftan 5. Sınıfa

 

    6, 7, ve 8. Sınıf

  1.  1. öğrenciye

75%

 1.öğrenciye  

75%

 2 ve 3. öğrenciye

50%

 2.öğrenciye

50%

 4, 5 ve 6. öğrenciye

25%

 3.öğrenciye

25%

b) Özel Anadolu ve Fen Lisesinde Değerlendirme Kurulu teklifi ve Vakıf Başkanlığı onayı ile her yıl Liselere Giriş Sınavı (ya da muadili sınav) sonucuna göre; (başvuranlar arasında burs alan öğrenciden sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere) sırasıyla tabloda belirtilen indirim uygulanır. Sınav sonucunda eşitlik olması durumunda indirim alan öğrencilerin e-okul sisteminde sınav sonucunun açıklandığı tarihteki puan ortalamasına bakılarak puanı yüksek olan öğrenciye, e-okul puan ortalamasında da eşitlik olması durumunda öğrencilerin ailelerinin maddi durumuna bakılarak geliri az olan ailenin öğrencisine indirim verilir. İndirim hakkı kazanan öğrenci, sınav sonucunun açıklanmasını takip eden 15 gün içinde kayıt yaptırmalıdır, aksi takdirde indirim hakkını kaybedecektir Ayrıca 9.sınıf düzeyinde okulumuza dışarıdan kayıt yaptırmak isteyen ve merkezi sınavlarda %1’lik dilime giren öğrenciler, kontenjan dâhilinde okulumuz öğrencilerine uygulanmakta olan indirim hakkından yararlanacaktır.

     Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi

1.öğrenciye

75%

2 ve 3. öğrenciye

50%

4 ve 5. öğrenciye

40%

6 ve 7. öğrenciye

25%

c) Öğrenci kayıt ve yenileme döneminde “erken kayıt” yaptıranlara %5 indirim uygulanır. Erken kayıt indirim tarihinin son günü 24 Şubat 2023’tür. Ayrıca eğitim ücretini peşin ödemek isteyen velilere erken kayıt indirimi ile birlikte %5 indirim uygulanır. Peşin ödeme halinde yapılacak indirimi haziran ayı sonuna kadar uygulanmaktadır.

Hiçbir indirimden yararlanmayan ve erken kayıt yaptırıp ücretini peşin ödemek isteyen velilerin indirim oranı peşin ödemelerde %10’dur.

d) Gazi Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde kadrosu olan ve bu Üniversiteler de  fiilen çalışan akademik ve idari personelin çocuklarına yıllık eğitim ücretinin %30’ u oranında indirim yapılır. Kurumdan ayrılan veya görevine son verilen personel olursa kurumdan ayrılan personel çocukları öğretim yılı sonundan, görevine son verilen personelin çocukları ise görevine son verildiği tarihten itibaren %30 indirim hakkından faydalanamaz; bu indirim hakları kendiliğinden sona erer. Bu verilen indirimler başarı ortalaması şartından muaftır. Ayrıca; Malulen, yaş haddinden ya da kendi isteğiyle emekli olan ve vefat eden personelin çocukları da %30 indirim hakkından faydalanırlar. Bu indirimden faydalanan öğrenciler kardeş indirimi, peşin ödeme ve erken kayıt indirimi dışında başka hiçbir indirimden faydalanamazlar.

e) Gazi Üniversitesi Vakfı ve İktisadi İşletmelerinde iş akdi veya hizmet akdi ile çalışan ve çalıştırılan personel çocuklarına yıllık eğitim ücretinin %40 ’ı oranında indirim yapılır. Kurumdan ayrılan veya görevine son verilen personel olursa kurumdan ayrılan personel çocukları öğretim yılı sonundan, görevine son verilen personelin çocukları ise görevine son verildiği tarihten itibaren %40 indirim hakkından faydalanamaz; bu indirim hakları kendiliğinden sona erer. Bu indirimler başarı ortalaması şartından muaftır. Bu indirimden faydalanan öğrenciler kardeş indirimi, peşin ödeme ve erken kayıt indirimi dışında başka hiçbir indirimden faydalanamazlar.

f) Kardeşi, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarında öğrenim görmekte olan öğrencilere okul eğitim ücretinin %5’i, üçüncü kardeşe %10’u oranında ücret indirimi yapılır.

g) Gazi Üniversitesi mezunlarının ve Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları mezunlarının çocuklarına okul eğitim ücretinin %10’u oranında indirim yapılır. Bu iki indirim bir arada kullanılamaz. Bu indirimden faydalanan öğrenciler kardeş indirimi, peşin ödeme ve erken kayıt indirimi dışında başka hiçbir indirimden faydalanamazlar.

h) Türkiye Cumhuriyetindeki tüm devlet üniversiteleri ile özel üniversitelerde fiilen görev yapan akademik ve idari personelin çocuklarına %10 indirim uygulanır. Bu indirimden faydalanan öğrenciler peşin ödeme ve erken kayıt indirimi dışında başka hiçbir indirimden faydalanamazlar.

ı)Yukarıda belirtilen maddelerin yanı sıra; Gazi Üniversitesi Vakıf amaçları kapsamında; Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarının eğitim kalitesini veya başarı düzeyini arttırmak üzere Kurucu Temsilcisinin teklifi ve Vakıf Başkanının onayı ile uygun görülen öğrencilere eğitim ücretinin %10’ u oranında indirim yapılır. Dört yıl aralıksız ilkokulda eğitim öğretime devam etmiş, peşin indirimi hariç hiçbir indirimden faydalanmamış öğrencilere 5. sınıftan itibaren %5 oranında indirim yapılır. Bu oran 8 yıl kesintisiz eğitim öğretime devam etmiş öğrenciler de ise 9. sınıftan itibaren %10 olarak devam eder.

i) İndirimler aksi belirtilmemişse sadece belirtilen oran kapsamında kendi maddesinde değerlendirilir. 6.Maddenin a ve b bentlerinden yararlanma hakkını elde edenler için, indirimin devamlılığı, yılsonu başarı ortalamaları İlkokul, Ortaokul, Fen ve Anadolu Liselerinde 90 puanın altına düşmemesi ve öğrencinin davranış notunun indirilmemesi şartıyla devam eder. Öğrencinin puanı 90’nın altına düşerse öğrenci indirim hakkını kaybeder.

j) Müzik, resim ve spor dallarındaki faaliyetlerden elde edilen başarılara burs/indirim uygulanmaz.  Ancak bu tür başarılar bu yönergenin 8. Maddesinde yer alan ödüller kapsamında değerlendirilir.

k) Gazi Üniversitesi Vakfı, resmi ya da özel kurum ve kuruluşlar ile indirim oranı ve şartları belirlenmesi amacı ile protokol yapabilir. Protokollerde indirim oranı %10’dur.

l) Birden fazla burs veya indirim hakkı kazanılması durumunda öğrenci  lehine olan en yüksek orandaki burs ve indirimden sadece bir tanesi uygulanır.

 EŞİTLİK DURUMU

MADDE 7-  Burs ve indirim kararları verilmesindeki uygulamalarda, bütün ölçütlerin eşit olması durumunda, ekonomik durumu zayıf olan öğrencilere öncelik verilir.

 ÖDÜLLER

MADDE 8-  Okulun öğrencisi iken ve okul adına yurt içi veya yurt dışında resmî makamlarca düzenlenen ve gelenekselleşen; bilim, yabancı dil, edebiyat, müzik, resim ve spor dallarında yapılan yarışmalarda, bireysel ya da takım olarak dereceye giren öğrencilere ve öğretmenlere verilen ödüllerde Gazi Üniversitesi Vakıf Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme Kurulu, Yürürlük, Yürütme

Değerlendirme Kurulu

MADDE 9- Burs, indirim ve ödül değerlendirme kurulu; Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları Kurucu Temsilcisi başkanlığında, genel müdür ve okul müdürlerinden teşekkül eder. Kurulun alacağı kararlar Yönetim Kurulu Başkanı onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürürlük 

MADDE 10- Bu yönerge 2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- Yönerge hükümleri Gazi Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

MADDE 12-

a)    Bu Yönergede yazılı olmayan durumlarda, ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri ile Vakıf Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

b)    Bu yönergede yer alan indirim ve burs uygulamaları, lehine uygulama yapılan öğrenci veya veliler için kazanılmış hak oluşturmaz. Fiziki, ekonomik veya hukuki koşullar gerektirdiğinde Burs, indirim ve ödül değerlendirme kurulu tarafından her zaman değişiklik yapılabilecektir. Yapılacak değişikliklere ilişkin kararlar Yönetim Kurulu Başkanı onayından sonra yürürlüğe girecektir.

 

 

 


HIZLI ERİŞİM


Öğrenci Bilgi Sistemi

E-Posta

Yemek

Ulaşım

İK

E-Okul