GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL OKULLARI
  ÖĞRENCİ BURS, İNDİRİM VE ÖDÜL YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç

​MADDE 1-Bu Yönergenin amacı; Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarında burslu ve indirimli okutulacak öğrencilerin sayısı, kabul şartları, başvuruları, seçimi ile ödül verme hakkında usul ve esasları düzenlemek; eğitimin niteliğini artırmaya yönelik olarak başarılı öğrencilerin Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarını tercih etmelerini özendirmek üzere verilecek burs, indirim ve ödüllere ilişkin uygulamaların düzenli biçimde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönerge; Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarında okuyan ve okuyacak öğrencilere sağlanacak burs, indirim ve ödül ile ilgili düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönerge, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 13. Maddesi, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönergede geçen:

a) Vakıf: Gazi Üniversitesi Vakfını,

b) Kanun: 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununu,

c) Yönetim Kurulu: Gazi Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulunu,

d) Okul: Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarını,

e) Değerlendirme Kurulu: Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarında burslu okuyacak, indirim yapılacak veya ödül verilecek öğrencileri tespit edecek kurulu,

f) Burs: Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarına devam eden öğrencilerle diğer okullardan okulumuzu tercih eden öğrencilere yapılan seviye tespit sınavları, LGS ve bilimsel alanlardaki başarılarından dolayı verilen bir yıllık eğitim ücretinin tamamını,

g) İndirim: Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarına devam eden öğrencilerle, diğer okullardan okulumuzu tercih eden öğrencilerin bir yıllık okul eğitim ücretlerinde Vakıf Yönetim Kurulu kararınca yapılan ücret azaltılmasını,

h) Ödül: Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları öğrencisi iken Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları adına yurt içi veya yurt dışında bilim, edebiyat, yabancı dil, müzik, resim ve spor dallarında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere verilen ödülleri,

i) Eğitim Ücreti: Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarına devam eden bir öğrenci için ilgili yıla ait ilan ettiği eğitim ücretini,

j) Öğrenci:  Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarında öğrenim gören öğrenciyi ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Burslar, İndirimler, Ödüller

BURSLAR

MADDE 5- Burslar; okulun anlaştığı resmi kurumlarca veya okul tarafından uygulanacak sınavlarla merkezi sistemle yapılan sınav sonuçlarına göre başarılarından dolayı  ya da kanun gereği öğrencilere vakıfça bir yıllık okul eğitim ücretinin tamamının karşılanması, bu maddede bulunan usul ve esaslara göre belirlenecektir. Burs kararları, Değerlendirme Kurulunun teklifi ve Vakıf Başkanının onayı ile kesinleşir.

a) Burs sayısı, okulda öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünün altında olamaz. Burslar bir yıllıktır.

b) Burs verilecek öğrenciler, “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin” 58. Maddesindeki hükümlerine göre belirlenir. Başvurular bu yönetmeliğin Ek-7 formuna göre, değerlendirmeler ise Ek-8 formuna göre yapılır. Burs kararları,  Değerlendirme Kurulunun teklifi ve Vakıf Başkanının onayı ile kesinleşir.

c) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğince belirlenmiş hükümlerin yanı sıra;

c-1)  Her öğretim yılı sonunda ilkokul ve ortaokulda, okulun ve diğer okulların 4, 5, 6, 7. sınıfını tamamlayan öğrencilere, okulun anlaştığı resmi kurumlarca veya okul tarafından uygulanacak sınav sonuçlarına göre; her kademeden birinci olan öğrenciye %100 burs verilir. Sınav sonucunda eşitlik olması durumunda öğrencilerin e-okul sistemindeki puan ortalamasına bakılarak puanı yüksek olan öğrenciye burs verilir. E-okul puan ortalamasında da eşitlik olması durumunda öğrencilerin ailelerinin maddi durumuna bakılarak geliri az olan ailenin öğrencisine burs verilir. Burslar kullanılmadığı takdirde takip eden öğrenci bu burs hakkından yararlanamaz.

c-2) Özel Anadolu ve Fen Lisesinde; her yıl Liselere Giriş Sınavlarında tam puan alan ve aynı yıl okulumuzu tercih eden öğrencilerden 4 öğrenciye %100 burs verilir. Tercih eden öğrenci sayısının 4’ten  fazla olması hâlinde burs alacak öğrenciler noter huzurunda kura ile tespit edilir. Ayrıca; Liselere Giriş Sınav sonucuna göre ilk 3’e giren okulumuz öğrencilerine %100 burs verilir. 11. Sınıf düzeyini tamamlayan okulumuz öğrencilerinden ya da dışarıdan okulumuzu tercih eden öğrencilere okul tarafından uygulanacak sınav sonucuna göre ilk 3’e giren öğrenciye % 100 burs verilir. Burslar kullanılmadığı takdirde takip eden öğrenci bu burs hakkından yararlanamaz. Sınav sonucunda eşitlik olması durumunda öğrencilerin e-okul sistemindeki puan ortalamasına bakılarak puanı yüksek olan öğrenciye burs verilir. E-okul puan ortalamasında da eşitlik olması durumunda öğrencilerin ailelerinin maddi durumuna bakılarak geliri az olan ailenin öğrencisine burs verilir.

d) Aksi belirtilmedikçe; 5. Maddenin a, b ve c bentlerine göre burs hakkı elde edenlerin, burs haklarının bir sonraki eğitim öğretim yılında da devam edebilmesi için, yılsonu başarı ortalamaları İlkokul, Ortaokul, Fen ve Anadolu Liselerinde 90 puanın altına düşmemesi ve öğrencinin davranış notunun indirilmemesi gerekir.

 İNDİRİMLER

MADDE 6-  Gazi Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu kararları ve yapılan protokollerle, okulun anlaştığı resmi kurumlarca veya okul tarafından uygulanacak ya da merkezi sistemle yapılan sınav sonuçlarına göre başarılarından dolayı öğrencilere vakıfça bir yıllık okul eğitim ücretinde uygulanacak indirim; bu madde usul ve esaslarına göre belirlenecektir. İndirim kararları, Değerlendirme Kurulunun teklifi ve Vakıf Başkanının onayı ile kesinleşir.

İndirimler yıllık olup, indirim haklarının bir sonraki eğitim öğretim yılında da devam edebilmesi için yılsonu başarı ortalamaları İlkokul ve Ortaokul ile Fen ve Anadolu Lisesinde 90 puanın altına düşmemesi ve öğrencinin davranış notunun indirilmemesi gerekir. İndirim türleri ve oranları aşağıdaki gibidir:

a) İlkokul ve Ortaokulda her öğretim yılı sonunda, okulun veya diğer okulların 4, 5, 6, 7. sınıf düzeyini tamamlayan öğrencilere, okul tarafından uygulanacak sınav sonuçlarına göre (başvuranlar arasında burs alan öğrenciden sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere) indirim uygulanır. Sınav sonucunda eşitlik olması durumunda öğrencilerin e-okul sistemindeki puan ortalamasına bakılarak puanı yüksek olan öğrenciye indirim verilir. E-okul puan ortalamasında da eşitlik olması durumunda öğrencilerin ailelerinin maddi durumuna bakılarak geliri az olan ailenin öğrencisine indirim verilir. İndirimler kullanılmadığı takdirde takip eden öğrenci bu indirim hakkından yararlanamaz. 

4. Sınıftan 5. Sınıfa

6, 7, ve 8. Sınıf

1 ve 2. öğrenciye

75%

1.öğrenciye

75%

3 ve 4. öğrenciye

50%

2.öğrenciye

50%

5, 6 ve 7. öğrenciye

40%

3.öğrenciye

25%

8 ,9 ve 10. öğrenciye

25%

b) Özel Anadolu ve Fen Lisesinde Değerlendirme Kurulu teklifi ve Vakıf Başkanlığı onayı ile her yıl Liselere Giriş Sınavı (ya da muadili sınav) sonuçlarına göre; (başvuranlar arasında burs alan öğrenciden sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere) sırasıyla tabloda belirtilen indirim uygulanır. Sınav sonucunda eşitlik olması durumunda indirim alan asil öğrencilerin e-okul sistemindeki puan ortalamasına bakılarak puanı yüksek olan öğrenciye, E-okul puan ortalamasında da eşitlik olması durumunda öğrencilerin ailelerinin maddi durumuna bakılarak geliri az olan ailenin öğrencisine indirim verilir. Burada belirtilen asil öğrencilerin indirimden yararlanmaması durumunda, sınav sonucuna göre yüzdelik diliminin %3’ten düşük olmaması şartıyla yedekte bekleyen 5 öğrenci bu indirim hakkından yararlanır.

 

Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi

1 ve 2. öğrenciye

75%

3, 4, 5. öğrenciye

50%

6, 7, 8. öğrenciye

40%

9, 10 ve 11. öğrenciye

25%

 

c) Öğrenci kayıt ve yenileme döneminde “erken kayıt” yaptıranlara %5 indirim uygulanır. Erken kayıt indirim tarihinin son günü 30 Nisan’dır. Ayrıca eğitim ücretini peşin ödemek isteyen velilere %5 indirim uygulanır. Peşin indirimi haziran ayı sonuna kadar uygulanmaktadır. (Hiçbir indirimden yararlanmayan ve ücretini peşin ödemek isteyen velilerin indirim oranı peşin ödemelerde %10’dur.)

 

d) Gazi Üniversitesinde çalışan akademik ve idari personelin çocuklarına yıllık eğitim ücretinin %40’ı oranında indirim yapılır. Kurumdan ayrılan veya görevine son verilen personel olursa kurumdan ayrılan personel çocukları öğretim yılı sonundan, görevine son verilen personel çocukları ayrılış tarihinden itibaren %40 indirim hakkından faydalanamaz; bu indirim hakları kendiliğinden sona erer. Bu verilen indirimler başarı ortalaması şartından muaftır. Bu indirimden yararlananlar 6-e ve 6-g maddelerinden yararlanamaz. Ancak malulen, yaş haddinden, kendi isteği ile emekli olan ve vefat eden personelin çocukları %40 indirim hakkından faydalanırlar. Ayrıca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60. Maddesi a ve c bentlerine göre bir başka göreve atanan akademik personelin indirim hakları yeni görevleri süresince devam eder. Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde çalışan akademik ve idari personelin çocuklarına yıllık eğitim ücretinin %40’ı oranında indirim yapılır. Kurumdan ayrılan veya görevine son verilen personel olursa kurumdan ayrılan personel çocukları öğretim yılı sonundan, görevine son verilen personel çocukları ayrılış tarihinden itibaren %40 indirim hakkından faydalanamaz; bu indirim hakları kendiliğinden sona erer. Ayrıca; malulen, yaş haddinden ya da kendi isteğiyle emekli olan ve vefat eden personelin çocukları %40 indirim hakkından faydalanırlar.  Bu verilen indirimler başarı ortalaması şartından muaftır. Bu indirimden yararlananlar 6- e ve 6-g maddelerinden yararlanamaz.

e) Gazi Üniversitesi Vakfı ve İktisadi İşletmelerinde iş akdi veya hizmet akdi ile çalışan ve çalıştırılan personel çocuklarına yıllık eğitim ücretinin %40’ı oranında indirim yapılır. Kurumdan ayrılan veya görevine son verilen personel olursa kurumdan ayrılan personel çocukları öğretim yılı sonundan, görevine son verilen personel çocukları ayrılış tarihinden itibaren %40 indirim hakkından faydalanamaz; bu indirim hakları kendiliğinden sona erer. Bu indirimler başarı ortalaması şartından muaftır. İş bu indirimden yararlananlar 6-d ve 6-g maddelerinden yararlanamaz.

f) Kardeşi, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarında öğrenim görmekte olan öğrencilere okul eğitim ücretinin %10’u, üçüncü kardeşe %15’i oranında ücret indirimi yapılır.

g) Gazi Üniversitesi mezunlarının ve Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları mezunlarının çocuklarına okul eğitim ücretinin %15’i oranında indirim yapılır. Bu iki indirim bir arada kullanılamaz.

h) Türkiye Cumhuriyetindeki tüm devlet üniversiteleri ile özel üniversitelerde görev yapan akademik ve idari personelin çocuklarına %15 indirim uygulanır. Bu indirimden faydalanan öğrenciler peşin ödeme ve erken kayıt indirimi dışında hiçbir indirimden faydalanamazlar.

ı) Yukarıda belirtilen maddelerin yanı sıra; Gazi Üniversitesi Vakıf amaçları kapsamında; Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarının eğitim kalitesini veya başarı düzeyini arttırmak üzere Kurucu Temsilcisinin teklifi ve Vakıf Başkanının onayı ile uygun görülen öğrencilere eğitim ücretinin %15’i oranında indirim yapılır. Dört yıl aralıksız ilkokulda eğitim öğretime devam etmiş, peşin indirimi hariç hiçbir indirimden faydalanmamış öğrencilere 5. sınıftan, dört yıl aralıksız ortaokulda eğitim öğretime devam etmiş, peşin indirimi hariç hiçbir indirimden faydalanmamış öğrencilere 9. sınıftan itibaren %5 oranında indirim yapılır. Bu oran 8 yıl kesintisiz eğitim öğretime devam etmiş öğrenciler de ise 9. sınıftan itibaren %10 olarak devam eder. Ayrıca ara sınıfta okulumuza kayıt yaptırmak isteyen ve merkezi sınavlarda %1’lik dilime girmiş öğrencilere, kontenjan dâhilinde okulumuz öğrencilerine uygulanmakta olan 6. Maddenin b bendine göre değerlendirme yapılır.

i) İndirimler aksi belirtilmemişse sadece belirtilen oran kapsamında kendi maddesinde değerlendirilir. 6. Maddenin a ve b bentlerinden yararlanma hakkını elde edenler için, indirimin devamlılığı, yılsonu başarı ortalamaları İlkokul, Ortaokul, Fen ve Anadolu Liselerinde 90 puanın altına düşmemesi ve öğrencinin davranış notunun indirilmemesi şartıyla devam eder. Öğrencinin puanı 90’nın altına düşerse öğrenci indirim hakkını kaybeder.

j) Müzik, resim ve spor dallarındaki faaliyetlerden elde edilen başarılara burs/indirim uygulanmaz.  Ancak bu tür başarılar bu yönergenin 8. Maddesinde yer alan ödüller kapsamında değerlendirilir.

k) Gazi Üniversitesi Vakfı, resmi ya da özel kurum ve kuruluşlar ile indirim oranı ve şartları belirlenmesi amacı ile protokol yapabilir. Protokollerde indirim oranı %15’tir.

l) Birden fazla burs veya indirim hakkı kazanılması durumunda öğrenci  lehine olan en yüksek orandaki burs ve indirimden sadece iki tanesi uygulanır. 

EŞİTLİK DURUMU

MADDE 7-  Burs ve indirim kararları verilmesindeki uygulamalarda, bütün ölçütlerin eşit olması durumunda, ekonomik durumu zayıf olan öğrencilere öncelik verilir. 

ÖDÜLLER

MADDE 8-  Okulun öğrencisi iken ve okul adına yurt içi veya yurt dışında resmî makamlarca düzenlenen ve gelenekselleşen; bilim, yabancı dil, edebiyat, müzik, resim ve spor dallarında yapılan yarışmalarda, bireysel ya da takım olarak dereceye giren öğrencilere ve öğretmenlere verilen ödüllerde Gazi Üniversitesi Vakıf Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme Kurulu, Yürürlük, Yürütme

Değerlendirme Kurulu

MADDE 9- Burs, indirim ve ödül değerlendirme kurulu; Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları Kurucu Temsilcisi başkanlığında, okul müdürlerinden teşekkül eder. Kurulun alacağı kararlar Yönetim Kurulu Başkanı onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürürlük 

MADDE 10- Bu yönerge 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe girecek ve aksi bir düzenleme yapılıncaya kadar 2022–2023 eğitim–öğretim yılı ve sonrasında yapılacak kayıtlar için geçerli olacaktır. Geriye dönük uygulanması söz konusu değildir.

Yürütme

MADDE 11- Yönerge hükümleri Gazi Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

MADDE 12-

a) Bu Yönergede yazılı olmayan durumlarda, ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri ile Vakıf Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

b) 2022-2023 eğitim-öğretim yılından önce Yönetim Kurulu Kararları ile yürürlüğü sağlanan “Burs, İndirim ve Ödül Yönergeleri” ile burs ve indirim kazanan öğrencilerin süreklilik arz eden burs ve indirimlerle ilgili hakları bu yönergede yer alan 7. Madde haricinde saklıdır. 


HIZLI ERİŞİM


Öğrenci Bilgi Sistemi

E-Posta

Yemek

Ulaşım

İK

E-Okul